Marcin Piotrowski

307587_1760380348802_3884666_n

Archeolog. Pochodzi z Sieradza. Obecnie mieszka w Kawce pod Lublinem. Ukończył studia wyższe na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS), na kierunku archeologia. Od 1997 do 1999 roku uczestniczył w badaniach wykopaliskowych w Zawichoście, pod kierownictwem prof. Stanisława Tabaczyńskiego, przy odkrywaniu reliktów XII-wiecznego kościoła św. Maurycego. Opracowanie wyników tych badań stało się przedmiotem jego pracy magisterskiej napisanej pod opieką prof. Wojciecha Szymańskiego. W latach 1998-1999, pod opieką naukową prof. Gabrieli Maetzke oraz doktora Paolo Gülla z Uniwersytetu w Viterbo, brał udział w badaniach wykopaliskowych miasta Ferento koło Viterbo, w środkowych Włoszech, funkcjonującego od czasów etruskich do średniowiecza. W 2001 roku, w semestrze zimowym 5 roku studiów, odbył półroczny staż w Rzymie, przygotowując swoją pracę magisterską. Brał wtedy udział w zajęciach z zakresu bizantynistyki na Uniwersytecie „Tor Vergata” pod opieką prof. Very von Falkenhausen. W tym samym czasie uczestniczył w otwartych seminariach prowadzonych przez prof. Vincenzo Ruggieri przy Papieskim Instytucie Studiów Wschodnich (Pontificio Istituto di Studi Orientali) w Rzymie, poświęconych archeologii chrześcijańskiej na terenie Turcji. W latach 2002-2013 pracował w Instytucie Archeologii UMCS w Lublinie, specjalizując się w archeologii średniowiecza. Od 2009 roku współpracuje z Uniwersytetem w Udine we Włoszech, z Wydziałem Historii i Ochrony Dóbr Kultury (Università degli Studi di Udine; Dipartimento di Storia e Tutela dei Beni Culturali), w zakresie badań nad garncarstwem późnoantycznym i średniowiecznym, osadnictwem słowiańskim na terenie Italii oraz w ramach nieinwazyjnych badań archeologicznych. Kierował pracami badawczymi na 13 stanowiskach archeologicznych. W latach 2010-2013 prowadził badania w Czermnie, w województwie lubelskim. Jako członek zespołu zajął pierwsze miejsce w konkursie „Archeo Top 2011” organizowanym przez magazyn „Archeologia Żywa”. Było to wyróżnienie badań w Czermnie jako największego osiągnięcia polskiej archeologii w roku 2011. 23 kwietnia 2012 roku jako członek zespołu występujący z ramienia Instytutu Archeologii UMCS w Lublinie zajął pierwsze miejsce w VI edycji konkursu „Travelery 2011” organizowanego przez towarzystwo „National Geographic”, w kategorii „Naukowe odkrycie roku”. W związku z odkryciem skarbów srebrnej biżuterii średniowiecznej w Czermnie przyznano mu nagrodę „za dokonania naukowe, które pozwoliły lepiej zrozumieć świat, ludzi i kultury”. W latach 2012-2013, wraz z dr. M. Wołoszynem (kierownikiem) oraz dr. Elżbietą Nosek, brał udział w realizacji grantu przyznanego przez Dumbarton Oaks Center przy Uniwersytecie Harvarda w Stanach Zjednoczonych, pt. “Seals at the Border; Seals in the Context; Seals and Dorogichin Seals from Czermno”, umożliwiającego konserwację i analizę średniowiecznych pieczęci oraz plomb typu drohiczyńskiego pochodzących z Czermna. Od 2013 roku bierze udział w realizacji kilku zadań w ramach grantu pt. „Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku [Grody Czerwieńskie] – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych”, przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (kierownik grantu dr M. Wołoszyn). W 2013 roku, jako członek Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic, kierował archeologicznymi badaniami magnetycznymi w Wożuczynie, w województwie lubelskim, odkrywając wraz z zespołem relikty dawnej kaplicy zamkowej, mieszczącej się w kanonie „Renesansu Lubelskiego”.

Publikacje
1. M. Piotrowski et. al., Sprawozdania z badań terenowych w województwie zamojskim 1986 – 1994 (spis treści i skorowidz stanowisk), J. Gurba (red.), Lublin 1999.
2. M. Piotrowski, Zaczęło się niepozornie, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Miesięcznik  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, styczeń, 1 (67), Lublin 2000, s. 20.
3. M. Piotrowski, Itinerarium, „Wiadomości Uniwersyteckie”, Miesięcznik Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, styczeń, 8 (76), Lublin 2000, s. 23-24.
4. M. Piotrowski, Cmentarzysko odkryte przy reliktach kościoła św. Maurycego w Zawichoście. Badania 1996-1998, [w:] T. Dunin-Wąsowicz, S. Tabaczyński (red.), Szkice zawichojskie, Zawichost 1999, s. 227-244.
5. M. Piotrowski, Wczesnośredniowieczny kompleks z wieżą w Stołpiu koło Chełma, [w:] A. Kokowski (red.) Początki chrześcijaństwa na Lubelszczyźnie. Katalog wystawy pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa ks. prof. dr. hab. Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego oraz Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka, Lublin 2003, s. 10-13.
6. M. Piotrowski, Kto mógł ufundować kościół św. Maurycego w Zawichoście?, [w:] A. Kokowski (red.), Początki chrześcijaństwa na Lubelszczyźnie. Katalog wystawy pod honorowym patronatem Jego Ekscelencji Arcybiskupa ks. prof. dr. hab. Józefa Życińskiego Metropolity Lubelskiego oraz Jego Magnificencji Rektora UMCS prof. dr. hab. Mariana Harasimiuka, Lublin 2003, s. 25-38.
7. M. Piotrowski, Wybrane zabytki archeologiczne pochodzące z wielokulturowego st. 22 w Łukawicy, w powiecie lubaczowskim, „Rocznik Przemyski”, t. 40, z. 2, Archeologia, 2004, s. 127-140.
8. M. Piotrowski, Znaki garncarskie z Friuli-Wenecji Julijskiej we Włoszech, [w:] J. Libera, A. Zakościelna (red.), Przez pradzieje i wczesne średniowiecze. Księga jubileuszowa na siedemdziesiąte piąte urodziny docenta doktora Jana Gurby, Lublin 2004, s. 337-363.
9. E. Kłosińska, M. Piotrowski, Wstępne wyniki badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, gm. Tyszowce, w sezonach 2003-2004 „Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego”, t. 26, 2005, s. 385-408.
10. M. Piotrowski, Wczesnośredniowieczne okucie pochwy noża z motywem zwierzęcym znalezione w Gródku, pow. Hrubieszów, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 7, 2005, s. 241-247.
11. Z. Klimowicz, P. Bartmiński, R. Dębicki, A. Kokowski, M. Piotrowski, Zróżnicowanie wybranych właściwości kateny gleb w okresie od późnego neolitu po czasy współczesne, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, vol. LX, 12, Sectio B: Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 2005, s. 179-195.
12. M. Piotrowski, Słowianie na Roztoczu w okresie wczesnego średniowiecza. [w:] E. Banasiewicz-Szykuła (red.),  Archeologia Roztocza. Krajobraz przyrodniczo- kulturowy, Lublin 2005, s. 103-118.
13. M. Piotrowski, G. Dąbrowski, H. Ficner, P. Grabiec, Czy w Łukawicy znaleziono relikty warsztatu tkackiego z okresu rzymskiego?, „Rocznik Przemyski”, t. 42, z. 2, Archeologia, 2006, s. 101-112
14. М. Пиотровски, Гнезно, [w:] Большая российская энциклопедия, т. 7, Москва 2007, с. 272.
15. M. Piotrowski, G. Dąbrowski, Archeologia w powiecie lubaczowskim, [w:] S.P. Makara, B. Kubrak, B. Woch, J. Mazur (red.), W kręgu historii i tradycji, Lubaczów 2007,  s. 52-63.
16. M. Piotrowski, T. Wiśniewski, Wstępne wyniki badań na wielokulturowym stanowisku 4 w Kolonii Husynne, w powiecie hrubieszowskim, „Archeologia Polski Środkowowschodniej”, t. 8, 2006, s. 153-171.
17. M. Piotrowski, G. Dąbrowski, Krzesiwa i krzesaki – przyczynek do badań nad  krzesaniem ognia w starożytności oraz średniowieczu (na marginesie badań archeologicznych na stanowisku 22 w Łukawicy, pow. lubaczowski), „Archeologia   Polski Środkowowschodniej”, t. 9, 2007, s. 231-242.
18. M. Piotrowski, Kultura duchowa wczesnych Słowian. Rozważania w oparciu o znaleziska archeologiczne z Lubelszczyzny, [w:] J. Libera (red.), Słowianie wschodni w międzyrzeczu Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, Łęczna 2008, s. 13-27.
19. M. Piotrowski, Spirituals culture of early Slavic peoples. Discussion based on the   archaeological findings from the Lubelszczyzna, [w:] J. Libera (ed.) The East Slavs in the area between the rivers of Wieprz and Bug. History – culture – religion, Łęczna 2008, s. 13-27.
20. М. Піотровський, Духовна культура ранніх слов’ян. Роздуми з приводу археологічних знахідок на Люблінщині, [w:] Е. Либера (ред.), Східні Слов’яни у басейні Вепшу і Бугу. Історія – культура – релігія, Ленчна 2008, s. 13-27.
21. M. Piotrowski, G. Dąbrowski, Staropolskie pucharki dzwonowate z Lubaczowa, „Rocznik Lubaczowski”, t. XIII-XIV, 2008, s. 9-20.
22. M. Piotrowski, Die spätkaiser- und völkerwanrerungszeitliche Siedlung von Łukawica, Kr. Lubaczów. Bericht über die Grabungen 2002-2003 und 2007, [w:] B. Niezabitowska-Wiśniewska, M. Juściński, P. Łuczkiewicz, S. Sadowski (red.),The turbulent epoch – New materials from the Late Roman Period and the Migration Period, Lublin 2008, s. 285-294.
23. M. Piotrowski, Niektóre problemy w badaniach nad pograniczem polsko-ruskim we wczesnym średniowieczu, [w:] E. Banasiewicz-Szykula (red.), Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, Lublin 2009, s. 73-82.
24. M. Piotrowski, M. Kępka, M. Żuchowska, Wybrane wczesnośredniowieczne zabytki archeologiczne z pogranicza polsko-ruskiego na Lubelszczyźnie, [w:] E. Banasiewicz-Szykula (red.), Pogranicze polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, Lublin 2009, s. 83-138.
25. M. Piotrowski, G. Dąbrowski, A solidus of Theodosius II from Opaka in the context of other finds from district Lubaczów dated to AD 5th century, [w:] M. Wołoszyn (ed.), Byzantine Coins in Central Europe between the 5th and 10th century. Proceedings from the conference organised by Polish Academy of arts and Sciences and Institute of Archaeology University of Rzeszow under the patronage of Union Academique International (Programme No. 57 Moravia Magna) Krakow, 23-26 IV 2007, Krakow 2009, s. 205-215.
26. M. Piotrowski, G. Dąbrowski, Archeolodzy o początkach Lubaczowa, „Lubaczów” 2009, jednodniówka, s. 16-19.
27. M. Piotrowski, Wczesnośredniowieczny piec garncarski z Perespy w pow. tomaszowskim i kilka uwag na temat produkcji naczyń ceramicznych, [w:] J. Podgórska-Czopek (red.), Varia sententiae. Księga Jubileuszowa Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Rzeszów 2010, s. 341-386
28. M. i P. Piotrowscy, Średniowieczne depozyty, [w:] E. Banasiewicz-Szykuła, G. Mączka (red.), Skarby Lubelszczyzny, seria: Skarby z przeszłości, Lublin 2010, s. 73-111.
29. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, An encolpion from Lubaczów (SW Poland) and its archaeological context, [in:] M. Salamon, M. Hardt, M. P. Kruk, P. Špehar, A. Sulikowska-Gąska, M. Wołoszyn (ed.), Rome, Constantinople and newly-converted Europe. Archaeological and historical Evidence, Cracow, Poland, 21-25 September 2010. Book of abstracts and adresses, Kraków-Rzeszów 2010, s. 86-88.
30. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Skarby biżuterii z Czermna – konteksty, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1 (110), 2012, s. 51-55.
31. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Dwa skarby biżuterii wczesnośredniowiecznej z Czermna, woj. lubelskie, [w:] U. Kurzątkowska, A. Zakościelna, J. Libera (red.), Badania archeologiczne w Polsce śroskowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w 2011 roku. Streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej, Lublin 2012, s. 38.
32. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn (red.), Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy / Červen` – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog / Červen` – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra / Червеньград між Сходом і Заходом. Каталог виставки, Tomaszów Lubelski–Leipzig–Lublin-Rzeszów 2012.
33. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Czermno (Czerwień) — badania w latach 2010–2011 / Czermno/Červen’ — Forschungen in den Jahren 2010–2011 / Czermno (Červen’) — le ricerche negli anni 2010–2011 / Чермно (Червень): дослідження 2010–2011 рокіb, [w:] J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn (red.), Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy / Červen` – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog / Červen` – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra / Червеньград між Сходом і Заходом. Каталог виставки, Tomaszów Lubelski–Leipzig–Lublin-Rzeszów 2012, s. 185-241.
34. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Czermno/Cherven – archaeological investigation of an Early Rus’ medieval town in Eastern Poland in 2010-2011. A preliminary report, [w:] M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska (ed.), “Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ / FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPAS 1”, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012, vol. II, s. 359-389.
35. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Two devotional objects from Lubaczów (southeastern Poland) and their archaeologicalhistorical context, [w:] M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M.P. Kruk, A. Sulikowska-Gąska (ed.), Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence, U ŹRÓDEŁ EUROPY ŚRODKOWOWSCHODNIEJ / FRÜHZEIT OSTMITTELEUROPAS 1, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa 2012, vol. II, s. 307-321.
36. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Czermno / Czerwień – badania archeologiczne staroruskiego kompleksu grodowo-osadniczego we wschodniej Polsce, w latach 2010-2012, [w:] A. Zakościelna, J. Libera (red.), XXIX konferencja sprawozdawcza: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012. Streszczenia wystąpień, Lublin 2013, s. 50-51.
37. M. Wołoszyn, M. Piotrowski, E. Nosek, Pieczęcie ołowiane oraz plomby typu    drohiczyńskiego z Czermna nad Huczwą, pow. Tomaszów Lubelski, [w:] A. Zakościelna, J. Libera (red.), XXIX konferencja sprawozdawcza: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012. Streszczenia wystąpień, Lublin 2013, s. 51-52.
38. M. Piotrowski, K. Badurowicz, J. Iwan, M. Lato, T. Myśliwiec, M. Pilch, P. Piotrowska, K. Grochecki, Piece garncarskie z okresu staropolskiego z ofiarami zwierzęcymi, odkryte w Wojciechowie, w powiecie lubelskim, [w:] A. Zakościelna, J. Libera (red.), XXIX konferencja sprawozdawcza: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012. Streszczenia wystąpień, Lublin 2013, s. 52.
39. P. Piotrowska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, K. Grochecki, Skarby kobiecej biżuterii z Czermna w powiecie tomaszowskim, „Rocznik Tomaszowski”, t. 1(2), 2013, s. 9-24.
Konferencje
1. M. Piotrowski, Wielokulturowe stanowisko nr 22 w Łukawicy, pow. Lubaczów; Konferencja sprawozdawcza: „Badania archeologiczne na Lubelszczyźnie, Polesiu i Wołyniu w roku 2003”, Chełm, 13-14 maja 2004 r.
2. E. Kłosińska, M. Piotrowski, Podsumowanie wyników badań wykopaliskowych na wielokulturowym stanowisku 54 w Perespie, woj. lubelskie (sezony 2003-2004); Konferencja: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Polesiu i Wołyniu w roku 2004”, Sandomierz, 11-12 maja 2005 r.
3. M. Piotrowski, G. Dąbrowski, Wielokulturowe stanowisko 22 w Łukawicy, w powiecie lubaczowskim; Konferencja: „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Polesiu i Wołyniu w roku 2004”, Sandomierz, 11-12 maja 2005 r.
4. M. Piotrowski, Spätrömischzeitlische Siedlung in Łukawica, Kr. Lubaczów, Fdst. 22: Grabungskampagnen 2002-2005 u. 2007; międzynarodowa konferencja „The turbulent epoch – new materials from the Late Roman Period and the Migration Period”, Krasnobród, 18-22 września 2007 r.
5. M. Piotrowski, Kilka uwag na temat wypału naczyń ceramicznych we wczesnym średniowieczu na podstawie odkryć z województwa lubelskiego i jego najbliższych okolic; „Stan, potrzeby i perspektywy badań archeologicznych nad wczesnym średniowieczem na Lubelszczyźnie”, Lublin, 7–9 kwietnia 2008 r.
6. M. Piotrowski, Kultura duchowa wczesnych Słowian. Rozważania w oparciu o znaleziska archeologiczne z Lubelszczyzny; „Słowianie Wschodni w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia; konferencja naukowa w ramach transgranicznego   festiwalu kultury Słowian Wschodnich; projekt współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Łęcznej oraz Unię Europejską ze środków europejskiego funduszu rozwoju regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska – Białoruś – Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006, Łęczna, 2 maja 2008 r.
7. M. Piotrowski, Wielokulturowe stanowisko 22 w Łukawicy; Міжнародна Археологічна Конференція „Археологічні дослідження в межиріччі Вісли, Дністра та Тиси у 2000 – 2007 р.р.”, Львів 7-9 maja 2008.
8. M. Piotrowski, K. Werema, Multicultural site no. 22 in Lukawica in south-eastern Poland; “SIXTH WORLD ARCHAEOLOGICAL CONGRESS (WAC-6)”, Dublin (Irlandia), 29 czerwca – 4 lipca 2008 r.
9. М. Пиотровски, Этнокультурные процессы в Росточье (многослойное поселение Лукавицы 22), Лесная и лесостепная зоны Восточной Европыв эпохи римских влияний и Великого переселения народов (этнокультурные контакты) Lesnaja i lesostepnaja zony Vostočnoj Evropy v epochi rimskich vlijanij i velikogo pereselenija narodov (etnokul’turnye kontakty, Tula-Kulikovo Pole (Rosja), 4-8.11.2008.
10. M. Piotrowski, Wielokulturowe stanowisko 22 w Łukawicy. Badania 2002- 2007,„Badania archeologiczne na terenie południowo-wschodniej Polski, północnej Słowacji i zachodniej Ukrainy”, organizator Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 10 marca 2009
11. M. Piotrowski, Najnowsze odkrycia archeologiczne w Lubaczowie, w województwie podkarpackim, Badania archeologiczne na terenie południowo-wschodniej Polski, północnej Słowacji i zachodniej Ukrainy”, organizator Muzeum Okręgowe w Rzeszowie. 10 marca 2009
12.M. Piotrowski, G. Dąbrowski, Wielokulturowe stanowisko 22 w Łukawicy, w powiecie lubaczowskim. Badania 2002-2007, „Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w latach 2007—2008”, 21—22 kwietnia 2009, organizator: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum i Rezerwat Archeologiczno-Przyrodniczy „Krzemionki” – oddział MH-A w Ostrowcu Świętokrzyskim.
13. M. Piotrowski, Najnowsze odkrycia archeologiczne w Lubaczowie, w województwie podkarpackim, Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, na Polesiu i Wołyniu w latach 2007—2008”, 21—22 kwietnia 2009, organizator: Instytut Archeologii UMCS w Lublinie oraz Muzeum i Rezerwat Archeologiczno- Przyrodniczy „Krzemionki” – oddział MH-A w Ostrowcu Świętokrzyskim.
14. M. Piotrowski, Geneza reliefowych znaków na dnach naczyń w Europie. Uwagi na temat koneksji znakowanej ceramiki „pseudośredniowiecznej” z Jakuszowic, w województwie świętokrzyskim, Transkarpackie kontakty kulturowe w pradziejach i wczesnym średniowieczu. Krosno, 24-25 listopada 2010 r. Organizator – Muzeum Podkarpackie w Krośnie.
15. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, An encolpion from Lubaczów (SW Poland) and its archaeological context, Rome, Constantinople and Newly-Converted Europe: Archaeological and Historical Evidence. Kraków, 21-25 września 2010 r. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Leipzig Centre for History and Culture of East Central Europe (GWZO).
16. M. Piotrowski, Życie codzienne i obraz etniczny Roztocza Rawskiego u schyłku starożytności i we wczesnym średniowieczu. I Międzynarodowa Konferencja naukowa pt. Roztocze i jego mieszkańcy – historia i kultura. Tomaszów Lubelski 18-19 czerwca 2010 r. Organizatorzy – Katolicki Uniwersytet Lubelski, Muzeum Regionalne im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, Muzeum Kresów w Lubaczowie.
17. M. Piotrowski, P. Piotrowska, Najnowsze badania archeologiczne w Lubaczowie. Археологія українсько-польського пограниччя. Międzynarodowa konferencja Naukowa pt. Archeologia ukraińsko-polskiego pogranicza, Lwów – Winniki 11-12  listopada 2010 r. Organizator – Muzeum w Winnikach. Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» ІА НАН України Історико-краєзнавчий музей м. Винники.
18. M. Piotrowski, Geneza reliefowych znaków na dnach naczyń ceramicznych na terenach na zachód od Morza Czarnego między IV i VI wiekiem. Wspólny problem    archeologii wschodnio- i zachodnioeuropejskiej. VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Archeologia Zachodniej Ukrainy. Lwów 19-21 maja 2010 r. Organizator – Національна Академія Наук України, Інститут Українознавства Ім. І. Крип’якевича. VІІ Міжнародна Наукова Конференція “АРХЕОЛОГІЯ ЗАХОДУ УКРАЇНИ” 19–21 Травня 2010 r.
19. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, K. Grochecki, P. Piotrowska, A. Jahołkowski, Sprawozdanie z badań zespołu grodowego w Czermnie-Kolonii, pow. tomaszowski w 2010 roku. Pierwsze interpretacje. 4-5 kwietnia 2011 r. XXVII Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2010 Organizatorzy: Instytut Archeologii UMCS, Muzeum Lubelskie.
20. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Dwa skarby z wczesnośredniowiecznego Czermna (XII-XIII wiek) – wstępna prezentacja odkrycia z 2011 roku, Декоративні та культові вироби з Вісло-Дніпровського регіону, 10-11 listopada 2011 Winniki (Ukraina).
21. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Dwa skarby biżuterii wczesnośredniowiecznej z Czermna, woj. lubelskie. Badania archeologiczne w Polsce śroskowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w 2011 roku. XXVIII konferencja sprawozdawcza, Lublin 2012 (referat).
22. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, A. Garbacz-Klempka, S. Rzadkosz, Skarby biżuterii z Czermna – konteksty, Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w Gdańsku, XIII Sesja Naukową z cyklu Rzemiosło artystyczne i wzornictwo w Polsce pt. Elitarna fascynacja czy niedoceniony element obrazu sztuki polskiej. Biżuteria w Polsce. Gdańsk 21-22 marca 2012 (referat).
23. M. Piotrowski, P. Piotrowska, K. Grochecki, Badania ratownicze przy tzw. Wieży Ariańskiej w Wojciechowie, pow. Lublin, w 2011 roku, Badania archeologiczne prowadzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji. XXVIII konferencja, Rzeszów 20-21 marca 2012.
24. М. Piotrowski, М. Woloszyn, Cherven Towns — past and current research, Русь в IX-X вв. Общество – госудаство – культура, Российская академия наук, Институт археологии РАН, Институт российской истории РАН, Государственный исторический музей, Москва 6-8 listopada 2012.
25. M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Czermno / Czerwień – badania archeologiczne staroruskiego kompleksu grodowo-osadniczego we wschodniej Polsce, w latach 2010-2012, XXIX konferencja sprawozdawcza: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012 w Lublinie. Organizatorzy: Instytut Archeologii UMCS oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie.
26. M. Wołoszyn, M. Piotrowski, E. Nosek, Pieczęcie ołowiane oraz plomby typu    drohiczyńskiego z Czermna nad Huczwą, pow. Tomaszów Lubelski, XXIX konferencja sprawozdawcza: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012 w Lublinie. Organizatorzy: Instytut Archeologii UMCS oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie.
27. M. Piotrowski, K. Badurowicz, J. Iwan, M. Lato, T. Myśliwiec, M. Pilch, P. Piotrowska, K. Grochecki, Piece garncarskie z okresu staropolskiego z ofiarami zwierzęcymi, odkryte w Wojciechowie, w powiecie lubelskim, XXIX konferencja sprawozdawcza: Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012 w Lublinie. Organizatorzy: Instytut Archeologii UMCS oraz Muzeum Lubelskie w Lublinie.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s