Konrad Grochecki

Urodzony w 1984 r. w Krasnymstawie. Magister archeologii oraz historii UMCS w Lublinie. W 2009 r. rozpoczął studia doktoranckie w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Temat dysertacji doktorskiej: „Średniowieczne ofiaryzakładzinowe na terenie Polski, Czech i Słowacji” (praca pisana pod kierunkiem prof. dr hab. Michała Parczewskiego). W latach 2009-2010 odbył 8 miesięczny staż w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Lublinie na stanowisku archeolog. Brał udział w organizacji wystaw archeologicznych, w tym wystawy pt. „Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem” otwartej 28 listopada 2012 r. w Muzeum Regionalnym im. Doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, zrealizowanej przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bierze udział w realizacji grantu przyznanego w lutym 2012 r. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, dotyczącego Grodów Czerwieńskich („Złote jabłko polskiej archeologii. Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku (Grody Czerwieńskie) – chronologia i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych”; Narodowy Program Rozwoju Humanistyki; Projekt nr 12H 12 0064 81; kierownik projektu M. Wołoszyn) – Zadanie 7: Czermno – chronologia umocnień w świetle archeologicznych badań weryfikacyjnych. Brał udział badaniach wielu stanowisk archeologicznych w Polsce. Autor lub współautor kilkunastu publikacji. Obecnie bada odkrycia średniowiecznych ofiar zakładzinowych z Europy Środkowej. Prowadzi też studia nad historią tkz. Wieży Ariańskiej w Krynicy koło Krupego, pow. Krasnystaw oraz pracuje nad zagadnieniem przed lokacyjnego Szczekarzewa, późniejszego Krasnegostawu. Głos w sprawie lokazlizacji Szczekarzewa mogą państwo przeczytać na stronie ArchaeoFuture. Posiada doświadczenie w pracy w archiwach.

 e-mail kongro@gazeta.pl lub konrad_grochecki@o2.pl

Publikacje:
 Grochecki Konrad                                                                                                                                                                               2009 Fragment brązowego enkoliponu z Bogucina (gm. Garbów, woj. lubelskie), Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej, w druku.                                                                                                                                                                             2011 Dwory i pałace dzisiejszej Lubelszczyzny na tle wydarzeń historycznych. Krótki rys, w: Skarby z przeszłości, red. Ewa Banasiewicz – Szykuła, Lublin, s. 5-12                                                                                                                 2012 Wczesnośredniowieczne elity w teorii i na przykładzie pochówków z terenów Międzyrzecza Wisły i Środkowego Bugu, w: Hic Mortui Vivunt. Z badań nad archeologią funeralną, red. S. Czopek, Rzeszów, s. 219-248. 2012 Przykłady wczesnośredniowiecznych krwawych ofiar zakładzinowych z terenów Polski. Możliwe interpretacje, Vinniki, w druku.                                                                                                                                                2013    Głos w sprawie lokalizacji latopisowego grodziska Szczekarzew. Reinterpretacja źródeł, Nestor, 1(23), s. 28-33,                                                                                                                                                                                                       2013    Przykłady odkryć z lubelskich kościołów i klasztorów przedmiotów związanych ze sferą sakralną. Konteksty, w druku
 Grochecki Konrad, Pilch Magdalena                                                                                                                                             2010 Stan badań nad hutnictwem szklanym w powiecie lubaczowskim – od średniowiecza do końca epoki staropolskiej, materiały po konferencyjne, w druku.
 Grochecki Konrad, Solarska Katarzyna                                                                                                                           2010 Znaleziska numizmatycznych skarbów nowożytnych  z terenów Lubelszczyzny. Wiek XVI-XVIII – próba interpretacji, w: Skarby z przeszłości, red. Ewa Banasiewicz – Szykuła, Lublin, s.113-138.
Grochecki Konrad, Piotr Mączyński,                                                                                                                                 2009  Luźne zabytki pradziejowe z okolic miejscowości Żmudź, pow. Chełm, Archeologia Polski Środkowo-Wschodniej, w druku.
Banasiewicz – Szykuła Ewa, Gołub Iwona, Grochecki Konrad, Koman Wiesław, Mączka Grzegorz,  Wetoszka Bogdan                                                                                                                                                                                                     2010    Sprawozdanie z działalności w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w województwie lubelskim w 2009 roku, „Wiadomości Konserwatorskie” t. 12, s. 7-76
Dariusz Bednarski, Konrad Grochecki, Grzegorz Mączka, Bogdan Wetoszka                                                                   2011 Pałace i dwory na Lubelszczyźnie – zestawienie tabelaryczne, w: Skarby z przeszłości, red. Ewa Banasiewicz – Szykuła, Lublin, s. 131-191.
Marcin Piotrowski, Kamil Badurowicz, Konrad Grochecki, Jarosław Iwan, Małgorzata Lato,Tomasz Myśliwiec, Magdalena Pilch Patrycja Piotrowska                                                                                                                                     2013 Piece garncarskie z okresu staropolskiego z ofiarami zwierzęcymi, odkryte w Wojciechowie, w powiecie lubelskim, s.52.
Piotorwski Marcin, Marcin Wołoszyn, Konrad Grochecki, Patrycja Piotrowska                                                                   2013    Skarby kobiecej biżuterii średniowiecznej z Czermna w powiecie tomaszowskim, „Roczniki Tomaszowskie” t. 1 (2), s. 9-24, 2013.
 Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Konrad Grochecki, Patrycja Piotrowska                                 2013    Nowoodkryte cmentarzysko szkieletowe w Czermnie – wyniki badań archeologicznych, w druku
Konferencje
1. Dzieje szkła w Polsce, Rzeszów 15-17 września 2010                                                                                                       Grochecki Konrad, Magdalena Pilch                                                                                                                                           2010    Stan badań nad hutnictwem szklanym w powiecie lubaczowskim – od średniowiecza do końca epoki staropolskiej.                                                                                                                                                                                        
2. Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2010, XXVII Konferencja sprawozdawcza, Lublin-Zamek, 4-5 kwietnia   2011                                                                                           Piotrowski Marcin, Wołoszyn Marcin, Grochecki Konrad, Piotrowska Patrycja, Jahołkowski Andrzej                           2011    Sprawozdanie z badań zespołu grodowego w Czermnie – Kolonii, pow. tomaszowski w 2010 roku. Pierwsze interpretacje.
3. Декоративні та культові вироби з Вісло-Дніпровського регіону,zorganizowana przez Історико-краєзнавчий музей м. Винники i Науково-дослідний центр «Рятівна археологічна служба» Інституту археології Національної академії наук України                                                                                                                          Konrad Grochecki                                                                                                                                                                           2011    Przykłady wczesnośredniowiecznych krwawych ofiar zakładzinowych z terenów Polski. Możliwe interpretacje, Vinniki
4. XXVIII Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne prowadzone w 2011 roku na terenie południowo-wschodniej Polski, zachodniej Ukrainy i północnej Słowacji, Marzec 20-21.                                                                     Marcin i Patrycja Piotrowscy, Konrad Grochecki                                                                                                                        2012 Badania ratownicze przy tzw. Wieży Ariańskiej w Wojciechowie, pow. Lublin, w 2011 roku
5. IX Міжнародна наукова конференція “АРХЕОЛОГІЯ ЗАХОДУ УКРАЇНИ” 16–18 травня 2012                           Konrad Grochecki                                                                                                                                                                                     2012    Wokół problematyki tkz “Wieży Ariańskiej” koło Krupego, pow. Krasnystaw.
6. XXIX Konferencja Sprawozdawcza Badania archeologiczne w Polsce Środkowo-Wschodniej, Zachodniej Białorusi i Ukrainie w roku 2012                                                                                                                                                  Konrad Grochecki                                                                                                                                                                              2013 Głos w sprawie lokalizacji latopisowego grodziska Szczekarzew. Reinterpretacja źródeł.                                        Marcin Piotrowski, Kamil Badurowicz, Konrad Grochecki, Jarosław Iwan, Małgorzata Lato,Tomasz Myśliwiec, Magdalena Pilch Patrycja Piotrowska,                                                                                                                                             2013    Piece garncarskie z okresu staropolskiego z ofiarami zwierzęcymi, odkryte w Wojciechowie, w powiecie lubelskim.
7. Міжнародний науковий семінар КУЛЬТОВІ ТА ПОХОВАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ У ВІСЛО-ДНІПРОВСЬКОМУ РЕГІОНІ: ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ, 7-8 ЛИСТОПАДА 2013 р. м. ЛЬВІВ-ВИННИКИ                                            Konrad Grochecki                                                                                                                                                                                   2013    Przykłady odkryć z lubelskich kościołów i klasztorów przedmiotów związanych ze sferą sakralną. Konteksty.                                                                                                                                                                                                 Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn, Iwona Florkiewicz, Konrad Grochecki, Patrycja Piotrowska                               2013    Nowoodkryte cmentarzysko szkieletowe w Czermnie – wyniki badań archeologicznych
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s